收藏本站
    Acta Geologica Sinica(English Edition)
    地质学报(英文版)
    主办: 中国地质学会
    周期: 双月
    出版地:北京市
    语种: 英文;
    开本: 16开
    ISSN 1000-9515
    CN 11-2001/P
    曾用刊名:地质学报(英文版)
    创刊年:1922
    中国期刊方阵来源刊
    ASPT来源刊
    中国期刊网来源刊
    同类杂志推荐
    投稿  收藏本刊文章

    Acta Geologica Sinica(English Edition)

    2018 年06期 目录
    Guidance for contributors
    Message from the Editor-in-Chief 舒德干;
    Magnetochronology of Late Miocene Mammal Fauna in Xining Basin, NE Tibetan Plateau, China HAN Jian'en;SHAO Zhaogang;CHEN Qiguang;XU Biao;ZHANG Qianqian;YU Jia;MENG Qingwei;ZHANG Xuefeng;WANG Jin;ZHU Dagang;
    Larger Foraminiferal Biostratigraphy and Facies Analysis of the Oligocene–Miocene Asmari Formation in the Western Fars Sub-basin, Zagros Mountains, Iran Tahereh HABIBI;Telm BOVER-ARNAL;
    Geodynamic Background of Intracontinental Cenozoic Alkaline Volcanic Rocks in Laojiezi, Western Yangtze Craton: Constraints from Sr-Nd-Hf-O Isotopes YAN Qinggao;JIANG Xiaojun;LI Chao;ZHOU Limin;WANG Zhongqiang;Sultan Baig SHER;QU Wenjun;DU ANDao;
    A Thickness Gauge for the Lithosphere Based on Ce/Yb and Sm/Yb of Mantle–Derived Magmatic Rocks WU Zhenhan;Patrick J.BAROSH;ZHANG Qichao;WU Jiwen;YANG Yan;
    Geochemistry, Geochronology, and Hf isotopic Composition of the Late Paleoproterozoic Lujiapuzi Formation, NE Yan-Liao Rift, Northern Liaoning LIU Jin;ZHANG Jian;LIU Zhenghong;YIN Changqing;ZHAO Chen;PENG Youbo;DOU Shiyong;YANG Zhongjie;
    Geochronology and Genetic Model for Early Cretaceous Volcanic Rocks from the Southern Qiangtang Terrane, Northern Tibet, China: Constraints from U-Pb Zircon Dating, Whole-Rock Geochemical and Sr-Nd Isotopic Data LIU Shen;FENG Caixia;M.Santosh;FENG Guangying;XU Mengjing;Ian M.COULSON;GUO Xiaolei;GUO Zhuang;FAN Yan;
    Enigmatic Glass-Like Carbon from the Alpine Foreland, Southeast Germany: A Natural Carbonization Process Tatyana G.SHUMILOVA;Sergey I.ISAENKO;Vasily V.ULYASHEV;Boris A.MAKEEV;Michael A.RAPPENGLüCK;Aleksey A.VELIGZHANIN;Kord ERNSTSON;
    Iron Speciation of Mud Breccia from the Dushanzi Mud Volcano in the Xinjiang Uygur Autonomous Region, NW China XU Wang;ZHENG Guodong;MA Xiangxian;Danielle FORTIN;David R.HILTON;LIANG Shouyun;CHEN Zhi;HU Guoyi;
    Using Portable Gamma-Ray Spectrometry for Testing Uranium Migration: A Case Study from the Wadi El Kareim Alkaline Volcanics, Central Eastern Desert, Egypt Osama K.DESSOUKY;Hani H.ALI;
    Salt-Gathering and Potassium Formation of Potassium-Rich Brine during the Triassic in the Sichuan Basin, China ZHANG Bing;YANG Kai;WANG Xuben;XU Zhengqi;YANG Hongyu;ZHANG Saimin;CHEN Jinchao;ZHANG Mingming;LIU Wei;
    Microbial Gas in the Mohe Permafrost, Northeast China and its Significance to Gas Hydrate Accumulation in Permafrost across China ZHAO Xingmin;SUN Youhong;DENG Jian;RAO Zhu;Lü Cheng;SONG Jian;Li Lixia;
    Characterizing the Micropores in Lacustrine Shales of the Late Cretaceous Qingshankou Formation of Southern Songliao Basin, NE China GE Mingna;REN Shoumai;GUO Tianxu;ZHOU Zhi;WANG Shengjian;BAO Shujing;
    Characteristics of the First Occurrence of Jurassic Petroleum in the Zagros Basin, Iran Sadouni JALIL;Rabbani AHMADREZA;
    The Original Organism Assemblages and Kerogen Carbon Isotopic Compositions of the Early Paleozoic Source Rocks in the Tarim Basin, China HU Guang;MENG Qingqiang;WANG Jie;Tengger;XIE Xiaomin;LU Longfei;LUO Houyong;LIU Wenhui;
    Geological Controls on the CBM Productivity of No.15 Coal Seam of Carboniferous–Permian Taiyuan Formation in Southern Qinshui Basin and Prediction for CBM High-yield Potential Regions ZHANG Zheng;QIN Yong;ZHUANG Xinguo;LI Guoqing;LIU Donghai;
    Geochemistry, Petrology and Mineralogy of Coal Measure Shales in the Middle Jurassic Yanan Formation from Northeastern Ordos Basin, China: Implications for Shale Gas Accumulation CHEN Qian;YAN Xiangbin;GUO Yuanling;HONG Taiyuan;NIE Haikuan;ZHANG Jinchuan;TANG Xuan;LI Wanjun;LIU Chong;
    Development Phases and Mechanisms of Tectonic Fractures in the Longmaxi Formation Shale of the Dingshan Area in Southeast Sichuan Basin, China FAN Cunhui;HE Shun;ZHANG Yu;QIN Qirong;ZHONG Cheng;
    Carbon Isotopic Evolution Characteristics and the Geological Significance of the Permian Carbonate Stratotype Section in the Northern Upper-Yangtze Region, Southern China QU Hongjun;LI Peng;LUO Tengwen;GUAN Liqun;FAN Yuhai;WANG Li;
    Application of Geochemistry and VNIR Spectroscopy in Mapping Heavy Metal Pollution of Stream Sediments in the Takab Mining Area, NW of Iran Parisa PIROOZFAR;Samad ALIPOUR;Soroush MODABBERI;David COHEN;
    Flow Behavior of Clay-Silt to Sand-Silt Water-Rich Suspensions at Low to High Shear Rates: Implications for Slurries, Transitional Flows, and Submarine Debris-Flows Pierdomenico DEL GAUDIO;Guido VENTURA;
    Assessing Lateral Continuity within the Yammama Reservoir in the Foroozan Oilfield, Offshore Iran: An Integrated Study Payam HASSANZADEH;Ahmad Reza RABBANI;Ardeshir HEZARKHANI;Saeed KHAJOOIE;
    Wave-Enhanced Sediment-Gravity Flows in Bohai Bay Lacustrine Basin, Eastern China BAI Chenyang;YU Bingsong;DONG Tianyang;HAN Shujun;GE Jia;ZHU Donglin;
    China's Geological Work is Facing a Major Transformation LIU Lian;HAO Ziguo;LIU Zhiqiang;HUANG Min;FEI Hongcai;ZHOU Jian;ZHANG Yuxu;
    Cretaceous Hitchhikers: a Possible Phoretic Association between a Pseudoscorpion and Bird in Burmese Amber XING Lida;Ryan C.MCKELLAR;GAO Zhizhong;
    New Discovery of Post-Magmatic Pyrite in Natural Coke at Yangliu Coalmine, Northern China AN Yanfei;CHEN Yixiang;ZHANG Shuai;LI Xingyuan;LAI Chunkit;
    New Discovery on Methane Adsorption Change of Coal due to Sc-CO_2 Extraction during CO_2-ECBM CHEN Run;ZHANG Pengfei;QIN Yong;WEI Chongtao;WANG Linlin;
    The First Discovery of the Early Palaeozoic Carbonatite in the Bayan Obo Deposit, Inner Mongolia, China: Evidence from Zircon U-Pb Geochronology KE Changhui;LI Yike;WU Zhongjian;
    Newly Discovered Ca. 163 Ma OIB-Type Diabase Dike from the Shiquanhe Ophiolites, Western Tibet LI Chenwei;LI Zhijun;CAO Hui;ZENG Min;
    The Latest In-Situ Uraninite U-Pb Age of the Guangshigou Uranium Deposit, Northern Qinling Orogen, China: Constraint on the Metallogenic Mechanism WU Yong;QIN Mingkuan;GUO Dongfa;FAN Guang;LIU Zhangyue;GUO Guolin;
    Termination Time of the Emeishan Basalts in the Buotuo Region, SW China TAN Hongqi;NI Zhiyao;ZHU Zhimin;XU Gang;ZHANG Jiong;
    New Zircon U-Pb Age of Devonian Granites in the Niukutou Lead-Zinc Deposit, Qinghai Province and its Significance for Prospecting Blind Orebodies JIAN Runtang;
    Cassiterite U-Pb Date of the Yangbin Porphyry Tin Deposit in Zhejiang and its Geological Significance LI Qianzhen;YAO Junming;ZHANG Rongqing;
    The Openness Degree Study of the Jiaoshiba Shale Gas, Sichuan Basin, China–Potential Factor Responsible for Reversed Isotope Series ZHAO Heng;LIU Wenhui;WANG Xiaofeng;
    The Discovery of the 2.35Ga Crystalline Basement in the Southwest of the Yangtze Block and its Geological Significance ZHANG Heng;GAO Linzhi;ZHANG Chuanheng;DING Xiaozhong;LI Tingdong;LIU Yanxue;
    New Discovery of Red Paleosols with Calcite and Zeolitic Rhizoliths in the Late Cretaceous Yaojia Formation, Southern Songliao Basin, NE China ZHANG Li;BAO Zhidong;DOU Luxing;WANG Hongjun;JI Yu;
    New Discovery of Holocene Activity along the Weixi-Qiaohou Fault in Southeastern Margin of the Tibetan Plateau and its Neotectonic Significance CHANG Zufeng;ZANG Yang;CHANG Hao;
    The Dry-Cold Climate of the Qijia Archeological Civilization in Chankou of the Loess Plateau along the Silk Road Since the Neolithic Period ZHANG Huirong;DEMBELE Blaise;ZHANG Wanyi;ZHANG Jingya;MA Yuan;ZHANG Chengjun;
    Application of High-Resolution Remote Sensing Technology in Quantitative Study on Coseismic Surface Rupture Zones: An Example of the 2008 M_w7.2 Yutian Earthquake SHAN Xinjian;HAN Nana;SONG Xiaogang;GONG Wenyu;QU Chunyan;ZHANG Yingfeng;
    ACTA GEOLOGICA SINICA(English Edition) Vol. 92, 2018 Contents
    Acta Geologica Sinica(English Edition) Calls For Open-dated Submission of Paleontological Papers
    Open Access to Geological Research of China——"Geoscience Periodical Network of China"
    Welcome to Visit the Websites of Partial Key Academic Journals from the Geological Society of China and the Chinese Academy of Geological Sciences
    Acta Geologica Sinica(English Edition)2018年各期:  [01] [02] [03] [04] [05] [06]
    Acta Geologica Sinica(English Edition) 其它年:   [2019]   [2017]   [2016]   [2015]
     快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
    • 400-819-9993
    • 010-62791813
    • 010-62985026


       天天中快三